Kodeks Etyki Nauczycieli

Oparty na kodeksie EAMBA – Europejskiego Stowarzyszenia Podejść Opartych na Uważności zrzeszającego organizacje nauczycieli mindfulness i stowarzyszeń popularyzujących idee mindfulness w Europie, którego jesteśmy członkami.

Jako nauczyciel/nauczycielka MBSR lub MBCT oraz innych obszarów bazujących na uważności jestem świadom/świadoma swojej odpowiedzialności. Z tego powodu kieruję się następującymi wskazówkami:

Przejrzystość
Przed rozpoczęciem kursu będę informować wszystkich uczestników zarówno o jego zawartości, formie, czasie trwania i koszcie jak i o ograniczeniach.

Szacunek dla spójności programu
Jako członek organizacji nauczycielskiej będę opierać swoje programy na tym, czego zostałam / zostałem nauczony w certyfikowanej instytucji nauczania. Będę traktować z szacunkiem spójność programów MBSR, MBCT i innych bazujących na uważności, których prowadzenia zostałem/ zostałam nauczona. Używając nazw tych programów będę realizować ich zawartość według wzorca, nie mieszając z obcymi elementami (czyli takimi, które nie mieszczą się w założeniach i treści oryginalnego kursu).

Stałe uczenie się i własna praktyka
Jako nauczyciel/nauczycielka będę zawsze opierać się na dobrych praktykach oraz dążyć do tego, aby moje kompetencje nauczyciela zawsze odpowiadały aktualnym standardom.

Tak bardzo, jak to możliwe będę w swojej praktyce i rozumieniu uważności opierać się zarówno na wiedzy wynikającej z adekwatnych badań naukowych, klinicznych i historycznych pochodzących z odpowiednich tradycji duchowych i filozoficznych.

Jako nauczyciel/nauczycielka będę troszczyć się o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne, będę świadoma/ świadom stanu swojego ciała, emocji i umysłu. Będę dążyć do tego, aby wszystkie moje interwencje miały swoje źródło w łagodności i trosce płynącej z serca , a ich celem było dobro uczestnika.

Uznanie własnych ograniczeń
Jestem w pełni świadoma/ świadom, że kurs MBSR, MBCT czy inne, oparte na uważności kursy nie zastępują leczenia medycznego czy psychoterapii. Jeśli kurs nie jest wystarczającą pomocą dla klienta będę jasno nazywać ograniczenia samego kursu jak i moich kompetencji czy uprawnień.

Odpowiedzialność za uczestników
Jestem świadoma/świadom że relacja uczeń – nauczyciel jest niesymetryczna. Jako nauczyciel/nauczycielka mam w zakresie uważności więcej doświadczenia i kompetencji. Będę wykorzystywać moje kompetencje i doświadczenie po to, aby wspierać rozwój uczestnika i jego własną praktykę uważności.
Biorę pełną odpowiedzialność za tę relację i dołożę wszelkich starań aby jej nie nadużyć w żaden sposób.

Szacunek dla innych nauczycieli
Jestem świadoma / świadom, że uważność to również mój stosunek do innych nauczycieli MBSR/MBCT i innych kierunków opartych na uważności. To oznacza zarówno docenianie ich poprzez moją postawę oraz gotowość do rozwiązywania potencjalnych sytuacji konfliktowych w konstruktywny sposób. Szanuję wysiłki i osiągnięcia innych i nie będę ich przypisywać sobie.

Neutralność religijna
Ucząc MBSR/ MBCT czy innych kierunków opartych na uważności będę powstrzymywać się od poruszania treści politycznych, ideologicznych oraz religijnych. Zapytany / zapytana będę jednocześnie mówić o pochodzeniu uważności czy też swojej praktyce.