Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Polskie Stowarzyszenie nauczycieli MBSR i MBCT

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Polskie Stowarzyszenie nauczycieli MBSR i MBCT zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Olsztyn.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 4
1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.
2. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
§ 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
Stowarzyszenia mogą należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 7
1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie powołane zostało na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Propagowanie mindfulness (uważności) w Polsce i za granicą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Promowanie standardu dydaktycznego i etycznego nauczycielek i nauczycieli MBSR i MBCT w Polsce.
3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, dzielenie się wiedzą, wzajemne inspirowanie się, wymiana doświadczeń, wspieranie się w rozwoju wśród nauczycielek i nauczycieli w kraju i za granicą.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i realizowanie kursów MBSR i MBCT.
2. Organizowanie treningów, kursów, warsztatów i spotkań na temat mindfulness.
3. Organizowanie wykładów, konferencji i seminariów naukowych związanych tematycznie z mindfulness.
4. Współpracę i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami oraz korzystanie z doświadczeń uznanych specjalistów w dziedzinie mindfulness.
5. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków stowarzyszenia i osób zainteresowanych, z udziałem wykładowców z kraju i zagranicy.
7. Prowadzenie lub finansowanie działalności badawczej, naukowej
i publicystycznej.
8. Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami zawodowymi i naukowymi, w kraju i za granicą.
9. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych , społecznych oraz gospodarczych.
10. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami działającymi w pokrewnych obszarach.
11. Promowanie i finansowanie kampanii informacyjnych, publikacji dotyczących mindfulness.
12. Wydawanie publikacji, wyników badań i innych treści wspierających działalność Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) Uzyskała certyfikat nauczyciela/nauczycielki MBSR i MBCT w instytucji upoważnionej do certyfikowania nauczycieli MBSR i MBCT, a także jest w procesie certyfikacji tzn., jest uprawniona/y do przeprowadzenia kursu dyplomowego.
b) Odbyła szkolenia w instytucjach, których lista została zatwierdzona przez zarząd uchwałą.
c) Złożyła pisemną deklarację członkostwa wraz z pisemnym oświadczeniem, że spełnia warunki wymienione w pkt. a-b
2. Uchwałę o przyznaniu członkostwa zwyczajnego wydaje Zarząd po spełnieniu warunków ujętych w § 13.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu podjętej w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej i pisemnego oświadczenia.
4. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, Zarząd wydaje kandydatowi uzasadnienie w formie pisemnej. Zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji odmownej pocztą tradycyjną/elektroniczną, złożyć Zarządowi odwołanie. Zarząd w pełnym składzie poszerzony o skład Komisji Etyki rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, nie później jednak niż trzy miesiące od terminu złożenia odwołania. Stanowisko to jest ostateczne.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego,
3. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
4. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
5. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
6. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu.
§ 14
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4. Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
5. Uczestnictwo w odosobnieniach medytacyjnych,
6. Poddawania się jeden raz do roku superwizji oraz do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7. Przeprowadzenia minimum 1 kursu MBSR lub MBCT w roku.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o przyznaniu członkostwa wspierającego wydaje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa.
§ 16
1. Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, poza powyższym, posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w § 14 przedmiotowego Statutu.
§ 17
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, poza tym obowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w § 14 przedmiotowego Statutu.
§ 18
Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
§ 19
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Wykluczenia przez Zarząd:
· łamanie Statutu
· nieprzestrzeganie regulaminów
· nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia
· notoryczne nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia
· działanie na szkodę Stowarzyszenia
· zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 6 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpić od skreślenia, a zaległości umorzyć albo jej spłatę rozłożyć na raty;
5. Wykluczenia na mocy orzeczenia Komisji Etyki Stowarzyszenia.
§ 20
1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wnieść, za pośrednictwem Zarządu, odwołanie do Zarządu w pełnym składzie rozszerzonego o skład Komisji Etyki. Decyzja po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Zarząd w pełnym składzie rozszerzony o skład Komisji Etyki, prawa wykluczonego lub skreślonego członka są zawieszone.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§ 21
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Komisji Etyki.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (50% + 1 głos) w obecności minimum połowy członków uprawionych do głosowania.
4. Wybór wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
6. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
7. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd okreś1a jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
9. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie Oddziału
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Komisja Etyki Oddziału.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
3. Walne Zgromadzenie może być:
a. zwyczajne
b. nadzwyczajne
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze
i raz na 2 lata jako sprawozdawczo- wyborcze zawiadamiając członków pisemnie
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminie. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, do których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
8. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
9. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 56 ust. 1 i 2
10.Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia.
§23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2. Uchwalanie statutu i jego zmian;
3. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. Wybór i odwołanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia;
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności wybieralnych władz Stowarzyszenia;
6. Nadawanie – na wniosek Zarządu – członkostwa honorowego;
7. Zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
8. Uchwalanie i zmiana regulaminów działania wybieralnych władz Stowarzyszenia;
9. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
10.Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i orzeczeń Komisji Etyki;
11.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 24
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
4. Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
5. Prezes Zarządu może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.
6. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o posiedzeniu.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
10.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu lub połowę członków Zarządu.
§ 25
1. W obradach Zarządu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu.
2. W obradach Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
3. Uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego Stowarzyszenia do wysokości 10.000 PLN;
6. Przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających do Stowarzyszenia;
7. Występowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie nadania członkostwa honorowego;
8. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych;
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania i w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składki członkowskiej;
10. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
11. Coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 1-3 członków Stowarzyszenia, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
§ 28
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
· kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
· występowanie do Zarządu lub Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
· prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
· zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie określonym w statucie;
· składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla członków Zarządu;
· coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
· prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
Komisja Etyki
§ 29
1. Komisja Etyki składa się z 1-3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Etyki wybierają ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Etyki zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i rozpatruje go w terminie 1 miesiąca.
4. Komisja Etyki zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.
5. Orzeczenia Komisji Etyki zapadają w pełnym składzie.
§ 30
Postępowanie przed Komisją Etyki toczy się na zasadzie równości stron,
z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do pełnego składu Zarządu poszerzonego o skład Komisji Etyki.
§ 31
Do kompetencji Komisji Etyki należy:
1. rozpoznawanie spraw zgłoszonych jako przekroczenie: postanowień statutu, postanowień kodeksu etycznego lub godności osób, z którymi nauczyciel miał styczność w ramach swojej działalności zawodowej, zgłoszonych przez organy lub członków Stowarzyszenia;
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;
3. coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
§ 32
Komisja Etyki może nałożyć następujące sankcje:
1. upomnienia;
2. nagany;
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy;
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 33
Komisja Etyki działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze
§ 34
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały, według zasad określonych w § 4 i § 21 ust. 8 statutu.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
§ 35
1. Władzami Oddziału są władze określone w § 21 ust. 9 statutu
2. Postanowienia § 21 i stosuje się odpowiednio.
Walne Zgromadzenie Oddziału
§ 36
1. Walne Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 37
Do Walnego Zgromadzenia Oddziału na1eży:
1) uchwalanie programów działania oddziałów,
2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3) wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
§ 38
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminie. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.
2.Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.
§ 39
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, do których zostało zwołane 4)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
2. Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.
Zarząd Oddziału
§ 40
1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
3. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 2 lata.
4. Postanowienia § 24 i 25 stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału.
§ 41
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2. Kierowanie całokształtem działalności Oddziału Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
3. Uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału Stowarzyszenia;
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego Oddziału Stowarzyszenia do wysokości 10.000 PLN;
6. Przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających do Oddziału Stowarzyszenia;
7. Występowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie nadania członkostwa honorowego;
8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału;
9. Coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 42
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
§ 43
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 1 – 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego.
§ 44
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2) współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia ,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
4) zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
§ 45
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.
§ 46
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
§47
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 48
Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
Komisja Etyki Oddziału
§ 49
1. Komisja Etyki składa się z 1-3 członków nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Etyki Oddziału wybierają ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Etyki Oddziału zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i rozpatruje go w terminie 1 miesiąca.
4. Komisja Etyki zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków Oddziału Stowarzyszenia.
5. Orzeczenia Komisji Etyki oddziałów zapadają w pełnym składzie.
§ 50
Postępowanie przed Komisją Etyki toczy się na zasadzie równości stron,
z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do pełnego składu Zarządu Oddziału poszerzonego o skład Komisji Etyki Oddziału.
§ 51
Do kompetencji Komisji Etyki Oddziału należy:
1. rozpoznawanie spraw zgłoszonych jako przekroczenie: postanowień statutu, postanowień kodeksu etycznego lub godności osób, z którymi nauczyciel miał styczność w ramach swojej działalności zawodowej, zgłoszonych przez organy lub członków Stowarzyszenia;
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Oddziału Stowarzyszenia;
3. coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału.
§ 52
Komisja Etyki może nałożyć następujące sankcje:
1. upomnienia;
2. nagany;
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy;
4. wykluczenia z oddziału Stowarzyszenia.
§ 53
Komisja Etyki działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu sporządzonego na wzór regulaminu Komisji Etyki Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 54
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.
§ 55
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich
2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
3. darowizny, zapisy i spadki, granty, dotacje, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, środki pochodzące z wpływów z działalności statutowej.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 56
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.